ࡱ> ]_\Gbjbj$$vZF|F|p p 8!DeLI&^4%%%%%%%3(*%Q%&R%%rP$TP%pgji:$%&0I&$+:d+P%P%+d%8%%I&+p + :Formularz zgBoszeniowy PrzykBady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy si do[wiadczeniami TytuB/nazwa projektu/przedsiwzicia I Ty te| mo|esz uratowa |ycie, czyli pierwsza pomoc bez tajemnic Nazwa szkoBy/placwki Gimnazjum oraz SzkoBa Podstawowa w Zespole SzkB im. Jana PawBa II wCheBmcach Adres szkoBy/placwki 1. miasto, gmina, powiat, ulica, 2. telefon, 3. e-mail, 4. strona internetowa. CheBmce 3, 62-860 Opatwek, powiat kaliski 62 761 27 24 HYPERLINK "mailto:szkola.chelmce@op.pl" szkola.chelmce@op.pl www.szkolachelmce.plAutor projektu/przedsiwzicia (imi, nazwisko, stanowisko)Lidia KaBu|a nauczyciel matematyki ifizyki, opiekun Szkolnego KoBa PCK 1.Opis dobrej praktyki (np. opis przesBanek, ktre zainspirowaBy do realizacji projektu, innowacyjno[/oryginalno[ pomysBu, skuteczno[ zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). Uczniowie ZespoBu SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach od kilku lat uczestnicz wProgramie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratowa orazbior udziaB wpogadankach i zajciach z praktycznego udzielania pierwszej pomocy, polegajcych midzy innymi na przeprowadzeniu pozorowanej akcji resuscytacji i udzielaniu pierwszej pomocy wnagBych wypadkach, zgodnie znajnowszymi zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji. Zagadnienia zwizane z promocj zdrowia, w tym z udzielaniem pierwszej pomocy zajmuj w pracy naszej szkoBy wa|ne miejsce. SzkoBa nasza od lat bierze udziaB z sukcesem w Olimpiadzie Promocja Zdrowego Stylu {ycia PCK . Uczennica naszej szkoBy dwukrotnie reprezentowaBa wojewdztwo wielkopolskie w finale oglnopolskim. Chcc ksztaBtowa u caBej spoBeczno[ci szkolnej wBa[ciwe nawyki zwizane zudzielaniem pierwszej pomocy opracowaBam projekt I Ty te| mo|esz uratowa |ycie, czyli pierwsza pomoc bez tajemnic . Celem projektu jest: zaznajomienie uczniw z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagro|enia |ycia i zdrowia poszkodowanych, zrozumienie przez uczniw potrzeby nabywania umiejtno[ci ratownictwa przedmedycznego, co wi|e si zmo|liwo[ci niesienia pomocy innym, uczulenie na krzywd drugiego czBowieka, u[wiadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej, doskonalenie umiejtno[ci potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, ksztaBtowanie postaw humanitarnych, nabycie umiejtno[ci szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, nauczenie harmonijnego wspB|ycia w grupie, podporzdkowania si jej umownym zasadom. Podsumowaniem tych dziaBaD byB udziaB Europejskim Dniu Przywracania Czynno[ci Serca pod nazw Restart a Heart , ktry byB organizowany 16pazdziernika 2013 r. W tym dniu uczniowie naszej szkoBy przystpili rwnie| do bicia niecodziennego rekordu, organizowanego w caBej Polsce przez Wielk Orkiestr Zwitecznej Pomocy, ktry polegaB na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kr|eniowo oddechowej przez jak najwiksz ilo[ osb. Ch uczestnictwa wustanowieniu rekordu zgBosiBa caBa spoBeczno[ szkolna. Doakcji w naszej szkole przystpiBo 167 uczniw. .z \ ^ * . 0 Ⱦ|pd|U|B% *h}h5CJOJQJ\aJh@]6CJOJQJ]^J *h}h@]^JaJ *h}h^JaJh@]5OJQJ\^Jh@]5CJOJQJ\% *h}h@]5CJOJQJ\aJ) *h}h@]5CJOJQJ\^JaJh@]OJQJ^J h@]CJh@]6CJOJQJ]h@]OJQJh@]6OJQJ]!h@]6B* OJQJ]^Jph.x f}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p $$Ifa$$If$If \ ^ ` . 0 " xrrrrrrriii $Ifgd$If}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p $$Ifa$ J L N 8 J L R \ ^ 쵠|lZEE8h@]5CJOJQJ\) *h}h5CJOJQJ\^JaJ#h@]6CJOJQJ\]^JaJh@]B*OJQJ^JaJph%h@]5B*OJQJ\^JaJph h@]5CJOJQJ\mHsH) *h}h@]5CJOJQJ\^JaJ% *h}h5CJOJQJ\aJ) *h}h0J5CJOJQJ\aJh}hCJOJQJaJ%jh}hCJOJQJUaJ" L N \ xrrr$If}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p $Ifgd\ ^ ` >@,|zqkb\bVb$If$If $$Ifa$^$^a$kdR$$IfF4a0$,     0&64 Fa*f4p ^ ` d>@,"$JLHJtv&*prxzϱ󥗥~h@]OJQJh@]h@]CJOJQJ^Jo(h@]CJOJQJ^JaJh@]CJOJQJ^Jh@]5CJOJQJ\^Jh@]6CJOJQJ]^Jh@]6OJQJ]^Jh@]OJQJ^Jh@]5OJQJ\^Jh@]5CJOJQJ\1 jlpr0r23J3L3L4P4X4445$8t9v9µvcR h@]0J5CJOJQJ\aJ$h@]0J5CJOJQJ\^JaJ#h@]B*CJOJQJ^JaJphh@]6OJQJ]^JaJh@]6OJQJ]^JaJh@]5OJQJ\^JaJh@]5OJQJ\^Jh@]5CJOJQJ\h@]CJOJQJ^JaJ h@]\aJUh@]CJOJQJ^Jh@]CJOJQJ^Jo( Wszyscy uczniowie przystpili do uciskania i prowadzenia wdechw na fantomach, ktre otrzymali[my od Fundacji Wielkiej Orkiestry Zwitecznej Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratowa . Dziki Fundacji WOZP wszystkie dzieci maja szans uczy si pierwszej pomocy i stosowa j w dziaBaniu. Od 2013 r. 16 pazdziernika zostaB wpisany do kalendarza szkolnego, jako Europejski DzieD Przywracania Czynno[ci Serca. W tym dniu uczniowie bd sprawdza swoj wiedz i umiejtno[ci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 2. Rezultaty/korzy[ci projektu (efekty, ktre powstaBy w wyniku realizacji projektu). Projekt skupiaB si na ksztaBtowaniu praktycznych umiejtno[ci uczniw, rozwijaniu ich samodzielno[ci w dziaBaniu i przygotowaniu uczniw do samopomocy przez wyposa|enie ich w umiejtno[ci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Efektem tych dziaBaD jest pr|nie dziaBajcy posterunek sanitarny udzielajcy pierwszej pomocy, ktry prowadz czBonkowie szkolnego koBa PCK zgimnazjum. Uczniowie oswajaj si z tak wa|nymi zagadnieniami zwizanymi zezdrowiem innych, ksztaBtowane s wBa[ciwe nawyki, a pierwsza pomoc staje si dla nich czym[ naturalnym. 3. Rady i wskazwki dotyczce np. finansowania, stosowania rozwizaD technologicznych, organizacyjnych, wspBpracy z instytucjami iorganizacjami. Do realizacji tego projektu zostaBa wBczona pielgniarka szkolna orazzaprzyjazniony ratownik medyczny. 4. ZaBczniki: (opis zaBcznikw i link do strony z materiaBami uzupeBniajcymi, np.prezentacjami multimedialnymi, zdjciami& ). ArtykuB, dotyczcy przedsiwzicia, zostaB opublikowany w tygodniku lokalnym {ycie Kalisza (nr 44 z dnia 30 pazdziernika 2013 r.), na stronie internetowej Gminy Opatwek HYPERLINK "http://www.opatowek.pl" www.opatowek.pl HYPERLINK "https://www.google.pl/url?q=http://www.opatowek.pl/newos,491&sa=U&ei=oShlU6L8EOb07AbPxYGgCQ&ved=0CB0QFjAA&sig2=vqGg8_jVqNL8ccJ__zGuDA&usg=AFQjCNEcJ6ifF-PBFCvwMVWSQ8hRjWjc1A" ZespB SzkB w CheBmcach - Europejski DzieD ... - Gmina Opatwek, na stronie internetowej szkoBy HYPERLINK "http://www.szkolachelmce.pl" www.szkolachelmce.pl HYPERLINK "https://www.google.pl/url?q=http://szkolachelmce.pl/szch/index.php%3Faction%3Dmain%26page%3D60&sa=U&ei=eChlU5L5BvSh7Ab0kYCgDA&ved=0CCIQFjAB&sig2=IgJwI55C8YbfrScJXMIKPQ&usg=AFQjCNEFfT9T-KMjz_0Kj1i9PXLNbATENw" 7 - SzkoBa CheBmce oraz umieszczony w kronice SKPCK. O[wiadczam, |e zgadzam si na przetwarzanie informacji zawartych w powy|szym formularzu oraz materiaBw dodatkowych (zaBcznikw) w celach promocyjnych zwizanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powy|szych materiaBw na stronie internetowej Kuratorium O[wiaty w Poznaniu. (Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z pzn. zmianami).   Kuratorium O[wiaty w Poznaniu ul. Ko[ciuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41726 61-716 PoznaD kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23169 r2N4P4R4456x9^[kd"$$IfF$&  0&64 Fa* $$Ifa$$Ifx9z9|9::x; $$Ifa$$^a$^[kd$$IfF$&  0&64 Fa*v9z9|999::v;x;z;|;;;;x<|<~<<==$>ʻ毠ʻvhZHZ#jh@]CJOJQJU^JaJh@]CJOJQJ^JaJh@]CJOJQJ^JaJh@]CJOJQJ^JaJh@]OJQJ^JaJh@]56OJQJ]^JaJh@]5CJOJQJ\^Jh@]CJOJQJ^Jh@]6OJQJ]^JaJh@]5OJQJ\^JaJh@]5OJQJ\^Jh@]5CJOJQJ\h@]5CJOJQJ\x;z;|;~<<6C $$Ifa$^$^a$[kdH$$IfF$&  0&64 Fa*$>&>(>F>H>J>L>?????@ @B@D@@@@@@AA Aغm\I%jh@]CJOJQJU^J h@]0J5CJOJQJ\^J#hEh@]0JCJOJQJ\^J hEh@]0JCJOJQJ^Jh@]0JCJOJQJ^Jh@]CJOJQJ^Jjh@]CJOJQJU^Jh@]CJOJQJ^JaJh@]0JCJOJQJ^JaJ#jh@]CJOJQJU^JaJ)jh@]CJOJQJU^JaJ A ABBBBB2C4C8CD`EbEFFFFFFFFFF̺쬠{mbZVZVZVZVD#h@]B*CJOJQJ^JaJph33h}jh}Uh@]6OJQJ]h@]B*CJOJQJphh@]B*CJOJQJphh@]CJOJQJh@]5CJOJQJ\h@]CJOJQJaJh@]CJOJQJ^JaJ#hEh@]0JCJOJQJ\^J hEh@]0JCJOJQJ^JhEh@]CJOJQJ^J%jhEh@]CJOJQJU^J6C8CbEFFFFFFFFFFF\G} \ $a$$xa$$a$$^a$[kd$$IfF$&  0&64 FaFFFGGGGøh@]6OJQJ]h}h@]#h@]B*CJOJQJ^JaJph33h@]B*CJOJQJ^Jph33#h@]B*CJOJQJ^JaJph33\GGGGGG$a$ \ t+p ,p -p .p 1h/R . A!"#$% 4 5 6 7 $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F4a 0&6,5,5/ 44 Fa*f4p $$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*DyK www.opatowek.plyK Hhttp://www.opatowek.pl/yX;H,]ą'cDyK www.szkolachelmce.plyK Rhttp://www.szkolachelmce.pl/yX;H,]ą'c$$If!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHN@N NagBwek 1$$@&a$5CJOJQJ\f@f NagBwek 2$$@&a$)56B* CJ OJQJ\]^JaJphV@V NagBwek 4$@&5B*OJQJ\^JaJphZ@Z NagBwek 5$@&#5B*CJOJQJ\^JaJphJA`J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy N>@N TytuB$a$!56B*CJ OJQJ\]ph3f:J@: PodtytuB5OJQJ\VB@V Tekst podstawowy6CJOJQJ]^JaJlC@"l Tekst podstawowy wcity ^B*CJOJQJ^Jph828 NagBwek p#4 @B4 Stopka p#8U`Q8 HiperBcze >*B*phF^bF Normalny (Web)dd[$\$BV`qB U|yteHiperBcze >*B* ph4W`4 Pogrubienie5\dP@d Tekst podstawowy 2$a$B*CJOJQJ^JaJphZQ@Z Tekst podstawowy 3$a$CJOJQJ\^JPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl Z ^ v9$> AFG&()+ " \ x9x;6C\GG$%'*, 7LN+>XXXXX8@0( B S ? _Hlt386915724 _Hlt386915725 _Hlt386924079 _Hlt386924080 _Hlt386924213 _Hlt38692421422@@@@@@33 !' !A /@% %+2"Z.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.h^`.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L. LL^L`5CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.2%+A @%.'& nrn/@@]H"U.EV}:@L pp pppp0UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriCzcionka tekstu podstawowegoTimes New Roman7.K@CandaraA$BCambria Math"q5%G5%GnL *L *!20  3QHX $PE2!xx Formularz zgBoszeniowy&WydziaB KsztaBcenia PonadgimnazjalnegoAUKI  Oh+'0 , L X d p|Formularz zgoszeniowy(Wydzia Ksztacenia PonadgimnazjalnegoNormalUKI6Microsoft Office Word@^в@lt@9di@jiL՜.+,D՜.+,` hp  Kuratorium Owiaty w Poznaniu*  Formularz zgoszeniowy Tytu 8@ _PID_HLINKSAcB https://www.google.pl/url?q=http://szkolachelmce.pl/szch/index.php%3Faction%3Dmain%26page%3D60&sa=U&ei=eChlU5L5BvSh7Ab0kYCgDA&ved=0CCIQFjAB&sig2=IgJwI55C8YbfrScJXMIKPQ&usg=AFQjCNEFfT9T-KMjz_0Kj1i9PXLNbATENw http://www.szkolachelmce.pl/G=https://www.google.pl/url?q=http://www.opatowek.pl/newos,491&sa=U&ei=oShlU6L8EOb07AbPxYGgCQ&ved=0CB0QFjAA&sig2=vqGg8_jVqNL8ccJ__zGuDA&usg=AFQjCNEcJ6ifF-PBFCvwMVWSQ8hRjWjc1A8mhttp://www.opatowek.pl/qmailto:szkola.chelmce@op.pl !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^Root Entry Fݍji`Data .1Table6+WordDocumentvZSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika