ࡱ> TVSR>bjbj$$vLF|F|vGGGGG[[[8DL["L#:]]]]8>v !!!!!!!e$'~!QG88!GG]]!jG]G]!!VP @!]Q%ki l!!0" x''!'G!X!!"'+ :Formularz zgBoszeniowy PrzykBady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy si do[wiadczeniami TytuB/nazwa projektu/przedsiwziciaWystawienie przedstawienia w jzyku angielskim, pt.: All you need is love (wspBczesna wersja Kopciuszka). Nazwa szkoBy/placwki SzkoBa Podstawowa w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Adres szkoBy/placwki 1. miasto, gmina, powiat, ulica, 2. telefon, 3. e-mail, 4. strona internetowa. CheBmce 3, 62-860 Opatwek, powiat kaliski 62 761 27 24 HYPERLINK "mailto:szkola.chelmce@op.pl" szkola.chelmce@op.pl www.szkolachelmce.plAutor projektu/przedsiwzicia (imi, nazwisko, stanowisko)Anna Kornacka-Paszek n-l jzyka angielskiego, Joanna Ko[ciaDska n-l jzyka angielskiego 1.Opis dobrej praktyki (np. opis przesBanek, ktre zainspirowaBy do realizacji projektu, innowacyjno[/oryginalno[ pomysBu, skuteczno[ zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). Cele dziaBania: - rozwijanie zainteresowania jzykiem angielskim, a tak|e histori i kultur krajw anglojzycznych; - ksztaBtowanie postawy otwarto[ci i tolerancji dla innych obyczajw, ludzi, kultur - nabywanie cech psychospoBecznych - autoprezentacja, wspBpraca w grupie - aktywny udziaB w |yciu szkoBy - stwarzanie warunkw do odkrywania w[rd uczniw nowych talentw i rozwijania kreatywno[ci Opis dziaBania: 1. Wybr odpowiedniej sztuki do przedstawienia uwzgldniajcej: - stopieD opanowania jzyka angielskiego przez uczniw - ciekaw tematyk - przygotowane rekwizyty, dekoracje i stroje dla aktorw 2. Opracowanie wsplnie z uczniami scenariusza przedstawienia. 3. Wybr aktorw, zaanga|owanie uczniw majcych problemy z nauk jzyka angielskiego do udziaBu w sztuce, wBczenie ich do prac zwizanych z przygotowaniem przedstawienia. 4. Wykonanie dekoracji i innych pomocy. 5. Prby z uczniami praca nad wBa[ciw wymow, intonacj i gr aktorsk, przygotowanie choreografii, dobr odpowiedniej muzyki. 6. Wystawienie przedstawienia przed caB szkoB, na zebraniach z rodzicami oraz podczas Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego w O[rodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 2. Rezultaty/korzy[ci projektu (efekty, ktre powstaBy w wyniku realizacji projektu). Celem tego przedsiwzicia byBo pokazanie, |e nauka jzyka obce.z H ¼p]OB5h/S5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\ *hYMm5CJOJQJ\% *hCYhYMm5CJOJQJ\aJ) *hCYh,5CJOJQJ\^JaJ) *hCYhd5CJOJQJ\^JaJ) *hCYhx5CJOJQJ\^JaJh/ShYMmOJQJ^J hYMmCJh/ShYMm6CJOJQJ]h/ShYMmOJQJh/ShYMm6OJQJ]'h/ShYMm6B* OJQJ]^Jph.x [kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p yt/S$If $7$8$H$Ifgdx $Ifgd/S  6 d f okd$$IfF0$,     0&64 Fa*p yt/S$If $Ifgd/S F   $ 4 : ` d f | ƹxxxxxk]L! *h_mhx5CJOJQJ\ *hd5CJOJQJ\h/ShYMmOJQJ^J"h/ShYMm6CJOJQJ]^J"h/Sh/S6CJOJQJ]^Jh/Sh/S5OJQJ\^Jh/S5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\ *hYMm5CJOJQJ\ *hx5CJOJQJ\ *hq5CJOJQJ\h/ShYMm5OJQJ\^Jf X Z ullff$If $Ifgd/Skd$$IfF0$,     0&64 Fa*p yt/S $Ifgdx * , T V ˽ydO61h/ShYMm6CJOJQJ\]^JaJmHsH)h/Sh/S6CJOJQJ\]^JaJ)h/ShYMm6CJOJQJ\]^JaJ%h/ShYMmB*OJQJ^JaJph+h/ShYMm5B*OJQJ\^JaJphhYMm5CJOJQJ\ *hYMm5CJOJQJ\ *hx5CJOJQJ\(j *hx0J5CJOJQJU\% *h<hx0J5CJOJQJ\hxjhxU < X Z PRTpr۸zhzVI9,hYMm5CJOJQJ\hxhx5CJOJQJ\hYMm5CJOJQJ\"h/ShYMm5CJOJQJ\^J"h/ShYMm6CJOJQJ]^Jh/ShYMm6OJQJ]^Jh/ShYMmOJQJ^Jh/ShYMm5OJQJ\^J hYMm5CJOJQJ\mHsH hYMm5CJOJQJ\mHsH# *hYMm5CJOJQJ\mHsH# *hx5CJOJQJ\mHsH# *hCY5CJOJQJ\mHsH RTt>zrywnh______ $Ifgdx^$^a$kdd$$IfF4a0$,     0&64 Fa*f4p yt/S rtBFX^[kd:$$IfF$&  0&64 Fa*$If $IfgdxrtHJBXZ0@001111d2222334L44444ɼyigiiZh`w5CJOJQJ\Uh`wh`w5CJOJQJ\hYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm5OJQJ\^JaJh/ShYMm5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\hYMm5CJOJQJ\hx5CJOJQJ\hxhx5CJOJQJ\h,5CJOJQJ\#XZ1244444445566}}$^a$[kd$$IfF$&  0&64 Fa*$If $Ifgdx $Ifgd`w^go mo|e by ciekaw przygod, w ktrej mBodzi ludzie ucz si umiejtno[ci, ktre s niezbdne we wspBczesnym [wiecie. Poznaj swoje mocne strony, odkrywaj talenty, wykazuj si kreatywno[ci i zespoBowym dziaBaniem. Praca nad sztuk bardzo ich anga|uje i przynosi wiele satysfakcji, rado[ci i zabawy. Dlatego takie dziaBanie zasBuguje na miano dobrej praktyki . Uczniowie bardzo chtnie chcieli wystpowa w sztuce. W trakcie prb zgBaszali wiele pomysBw dotyczcych scenografii, dekoracji, czy nawet niektrych scen, aby doda im wicej humoru przez to staBy si ciekawsze dla publiczno[ci. 3. Rady i wskazwki dotyczce np. finansowania, stosowania rozwizaD technologicznych, organizacyjnych, wspBpracy z instytucjami iorganizacjami. Podczas realizacji zadania pomogBa wspBpraca z rodzicami i [rodowiskiem lokalnym. 4. ZaBczniki: (opis zaBcznikw i link do strony z materiaBami uzupeBniajcymi, np.prezentacjami multimedialnymi, zdjciami& ). HYPERLINK "http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=110" http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=110 HYPERLINK "http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=120" http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=120 O[wiadczam, |e zgadzam si na przetwarzanie informacji zawartych w powy|szym formularzu oraz materiaBw dodatkowych (zaBcznikw) w celach promocyjnych zwizanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powy|szych materiaBw na stronie internetowej Kuratorium O[wiaty w Poznaniu. (Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z pzn. zmianami).   Kuratorium O[wiaty w Poznaniu ul. Ko[ciuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41726 61-716 PoznaD kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23169 44444556666666677$7(72747J7N7h7n7r7777ƴ觚ƴuffWh/ShYMmOJQJ^JaJh/S6OJQJ]^JaJ%h/Sh/S56OJQJ]^JaJ"h/Sh/S6OJQJ]^JaJhYMm5CJOJQJ\h,5CJOJQJ\"h/ShYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm5OJQJ\^JaJh/ShYMm5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\hYMm5OJQJ\666778899$If^$^a$[kd`$$IfF$&  0&64 Fa*777778"8$888888809496999999n;;;==== ="=&=(=,=óСДóСДÔ|nc[W[W[W[WhzJjhzJUhYMm6OJQJ]hYMmB*CJOJQJphhYMmB*CJOJQJphhYMmCJOJQJhYMm5CJOJQJ\"h<h`w0J5CJOJQJ\h`wh`w5CJOJQJ\h`w5CJOJQJ\!jh`w5CJOJQJU\hYMmCJOJQJ^JaJ h/ShYMmCJOJQJ^JaJ!99;==== =$=&=*=,=h=j==} \ $a$$xa$$a$$^a$[kd$$IfF$&  0&64 Fa,=h=j=l=H>N>P>R>øhYMm6OJQJ]hzJh`wh`wB*CJOJQJ^Jph33#h`wB*CJOJQJ^JaJph33#h`wB*CJOJQJ^JaJph33=J>L>N>P>R>$a$ \ t+p ,p -p .p 1h/R . A!"#$% 4 5 6 7 $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p yt/S$$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p yt/S$$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p yt/S$$If*!vh#v,#v:V F4a 0&6,5,5/ 44 Fa*f4p yt/S$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHf@f NagBwek 2$$@&a$)56B* CJ OJQJ\]^JaJphV@V NagBwek 4$@&5B*OJQJ\^JaJphZ@Z NagBwek 5$@&#5B*CJOJQJ\^JaJphJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy N>@N TytuB$a$!56B*CJ OJQJ\]ph3f:J@: PodtytuB5OJQJ\VB@V Tekst podstawowy6CJOJQJ]^JaJlC@"l Tekst podstawowy wcity ^B*CJOJQJ^Jph828 NagBwek p#4 @B4 Stopka p#8U`Q8 x0 HiperBcze >*B*phBV`aB `w0U|yteHiperBcze >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl L r47,=R> "$ f rX69=R>!#%* 9 < XXX8@0( B S ? _Hlt386809418 _Hlt386809419 @@ eivxy{|~,Bb':J Z vxy{|~A /%+2"Z.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L. LL^L`5CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.2%+A .'& nrnx=E#zJ/SCY:@_YMm@Pn`wp{|qF,dV!vx@Lpp p ppp0UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibria TimesNewRomanPS-BoldMTArialCzcionka tekstu podstawowegoTimes New Roman7.K@CandaraA$BCambria Math"1o5%G5%Gn5A 5A !0ooJQHX $P/S2!xx &WydziaB KsztaBcenia PonadgimnazjalnegoAUKI  Oh+'0 8 D P \hpx(Wydzia Ksztacenia PonadgimnazjalnegoNormalUKI6Microsoft Office Word@@lt@ci@ki5A ՜.+,D՜.+,H hp  Kuratorium Owiaty w Poznaniuo Tytu 8@ _PID_HLINKSAf9<http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=120f:<http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=110qmailto:szkola.chelmce@op.pl !"#$%&()*+,-.0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRURoot Entry FGkiWData '1Table/'WordDocumentvLSummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8KCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika