ࡱ> ^`]Jbjbj$$|`F|F|k66666JJJ8\\J^!:(bbbbQg s $H#% E6{QQ{{ 66bb!{F6b6b { V]@! b0RyJ .!0^!x&&! &6! x{{{{{{{ {{{^!{{{{&{{{{{{{{{& :Formularz zgBoszeniowy PrzykBady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy si do[wiadczeniami TytuB/nazwa projektu/przedsiwzicia TydzieD jzykw obcych Nazwa szkoBy/placwki Gimnazjum w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Adres szkoBy/placwki 1. miasto, gmina, powiat, ulica, 2. telefon, 3. e-mail, 4. strona internetowa. CheBmce 3, 62-860 Opatwek, powiat kaliski 62 761 27 24 HYPERLINK "mailto:szkola.chelmce@op.pl"szkola.chelmce@op.pl www.szkolachelmce.plAutor projektu/przedsiwzicia (imi, nazwisko, stanowisko)Anna Kornacka-Paszek n-l jzyka angielskiego, Magdalena Poklek n-l jzyka rosyjskiego, 1.Opis dobrej praktyki (np. opis przesBanek, ktre zainspirowaBy do realizacji projektu, innowacyjno[/oryginalno[ pomysBu, skuteczno[ zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). GBwne cele projektu: - promowanie jzykw obcych - zachcenie uczniw do rozwijania umiejtno[ci jzykowych - przybli|enie uczniom aspektw kulturowych krajw anglojzycznych oraz Rosji - umo|liwienie uczniom obcowania z |ywym jzykiem obcym - zaanga|owanie uczniw w |ycie szkoBy Odbiorcami projektu byli uczniowie i nauczyciele ZS w CheBmcach. Realizacja projektu zostaBa podzielona na trzy etapy: - przygotowanie do wdro|enie projektu - wdro|enie projektu - podsumowanie projektu Na etapie przygotowania do wdro|enia projektu podjto nastpujce dziaBania: - opracowano program Tygodnia Jzykw Obcych i podzielono zadania midzy nauczycieli jzykw obcych i uczniw - rozpowszechniono informacje o przygotowywanym przedsiwziciu za pomoc plakatw, gazetki informacyjnej oraz informacji ustnych przekazywanych w poszczeglnych klasach - przygotowano regulaminy i rozpowszechniono informacje o zaplanowanych konkursach oraz mo|liwo[ci czynnego udziaBu w Tygodniu Jzykw Obcych - zakupiono i przygotowano materiaBy niezbdne do przeprowadzenia projektu - nawizano wspBprac z wydawnictwami jzykowymi w celu pozyskania nagrd na poszczeglne konkursy -uczniowie rozwijali przedsibiorczo[ poprzez pozyskiwanie fantw i nagrd od lokalnych przedsibiorcw. Na etapie wdro|enia projektu podjto nastpujce zadania: - przeprowadzono TydzieD Jzykw Obcych z podziaBem na poszczeglne dni jzykowe w ramach nastpujcego programu: 20.05.2013 PONIEDZIAAEK - KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJZYCZNYCH DLA KLAS 4-6 SP I 1-3 GIMNAZJUM 21.05.2013 WTOREK KONKURS WIEDZY O ROSJI DLA KLAS 4-6 SP I 1-3 GIMNAZJUM 22.05.2013 ZRODA KONKURS PLASTYCZNY oraz wystawa plakatw ilustrujcych symbole Rosji i krajw anglojzycznych 23.05.2013 CZWARTEK KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE NAWIZUJCE DO ROSJI I KRAJW ANGLOJZYCZNYCH ( pokaz mody organizowany na [wietlicy szkolnej) 24.05.2013 PITEK I GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJZYCZNEJ DLA SP I GIMNAZJUM - wystawa pla.z 2 6 8 : h  ¼rdrTB"h/Sh/S6CJOJQJ]^Jh/Sh/S5OJQJ\^J *hvL15CJOJQJ\h/ShYMm5OJQJ\^Jh/S5OJQJ\^JhYMm *hYMm5CJOJQJ\ *h_m5CJOJQJ\h/ShYMmOJQJ^J hYMmCJh/ShYMm6CJOJQJ]h/ShYMmOJQJh/ShYMm6OJQJ]'h/ShYMm6B* OJQJ]^Jph.x 4 6 8 : f bYY $Ifgd/Skd$$IfF0$,     0&644 Fa*p yt/S$If $Ifgd/S f h N f |  hkd$$IfF0$,     0&644 Fa*p yt/S$If $Ifgd/S L T Z b d j z   l n ϿvnjnWnShYMm% *hyh_m0J5CJOJQJ\hX)jhX)U! *h_mh_m5CJOJQJ\ *hYMm5CJOJQJ\ *hyD5CJOJQJ\ *h_m5CJOJQJ\ *hvL15CJOJQJ\h/ShYMm5OJQJ\^Jh/ShYMmOJQJ^J"h/Sh/S6CJOJQJ]^J"h/ShYMm6CJOJQJ]^J @ qhh $Ifgd/Skd$$IfF0$,     0&644 Fa*p yt/S$If  < > @ $ & oo]YH8+h/ShYMmOJQJ^Jh/ShYMm5OJQJ\^J hYMm5CJOJQJ\mHsHhYMm# *hYMm5CJOJQJ\mHsH# *h_m5CJOJQJ\mHsH# *ht5CJOJQJ\mHsH1h/ShYMm6CJOJQJ\]^JaJmHsH)h/Sh/S6CJOJQJ\]^JaJ)h/ShYMm6CJOJQJ\]^JaJ%h/ShYMmB*OJQJ^JaJph+h/ShYMm5B*OJQJ\^JaJph r~rpgaXXXXXX $Ifgd@_^$^a$kdj$$IfF4a0$,     0&644 Fa*f4p yt/S & . 0  "LNTV^` TVbd L:<BD̿h@_5CJOJQJ\!h@_h@_5CJOJQJ\o(h@_h@_5CJOJQJ\hYMm5CJOJQJ\"h/ShYMm5CJOJQJ\^J"h/ShYMm6CJOJQJ]^Jh/ShYMm6OJQJ]^J9NP2b^,Hz|x46 $Ifgdj!a $Ifgd@_FHNPhjxz|0d,.46z $&,.PRnp24ҵҵhj!a5CJOJQJ\h@_hj!a5CJOJQJ\h@_5CJOJQJ\!h@_h@_5CJOJQJ\o(h@_h@_5CJOJQJ\G $,.0@FBDJLPXZ\hn6666 6*6v6x6"7$7(76888:8888899P9Ĵޤ޴ޢޕхuޕh@_hQ5CJOJQJ\hj!ah@_5CJOJQJ\hQ5CJOJQJ\Uhj!ahj!a5CJOJQJ\h@_hj!a5CJOJQJ\h@_5CJOJQJ\hj!a5CJOJQJ\h@_h@_5CJOJQJ\!h@_h@_5CJOJQJ\o(.DFx6$788:8|889999$If $Ifgd@_ $Ifgdj!akatw prezentujcych symbole Rosji i Krajw Anglojzycznych -podsumowanie konkursw organizowanych od poniedziaBku do czwartku i wrczenie nagrd - przeprowadzenie I Gminnego Konkursu Piosenki Anglojzycznej dla uczniw SP i Gimnazjum w CheBmcach, Rajsku, Opatwku i TBokini Wielkiej Na etapie podsumowania projektu: - opracowano sprawozdanie z przebiegu Tygodnia Jzykw Obcych - umieszczono powy|sze sprawozdanie oraz zdjcia upamitniajce projekt na szkolnej stronie internetowej 2. Rezultaty/korzy[ci projektu (efekty, ktre powstaBy w wyniku realizacji projektu). Przygotowano plakaty tematyczne, ktre po zrealizowaniu projektu ozdobiBy korytarze szkolne i sale lekcyjne. Zorganizowano konkursy jzykowe w wyniku czego uczniowie naszej szkoBy mogli: - zwikszy motywacj do uczenia si jzykw obcych - uczestniczy w zdrowej rywalizacji - wygra cenne nagrody Korzy[ci z przeprowadzenia projektu: - zaanga|owanie uczniw w przeprowadzenie projektu - zachcenie uczniw do nauki jzykw obcych - zaznajomienie uczniw z mo|liwo[ciami korzystania z wiedzy i umiejtno[ci lingwistycznych - rozwijanie zainteresowaD uczniw - rozwijanie kompetencje jzykowe - wprowadzenie pozytywnej atmosfery i umocnienie pracy zespoBowej - zachcenie do przeBamywania barier jzykowych w prezentowaniu swoich umiejtno[ci przed publiczno[ci - rozbudzanie postawy odpowiedzialno[ci za wykonywane zadania. 3. Rady i wskazwki dotyczce np. finansowania, stosowania rozwizaD technologicznych, organizacyjnych, wspBpracy z instytucjami iorganizacjami. TydzieD Jzykw Obcych mo|na przeprowadzi efektywniej we wspBpracy z wydawnictwami jzykowymi i ich przedstawicielami oraz ze [rodowiskiem lokalnym. 4. ZaBczniki: (opis zaBcznikw i link do strony z materiaBami uzupeBniajcymi, np.prezentacjami multimedialnymi, zdjciami& ). HYPERLINK "http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=90"http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=90 O[wiadczam, |e zgadzam si na przetwarzanie informacji zawartych w powy|szym formularzu oraz materiaBw dodatkowych (zaBcznikw) w celach promocyjnych zwizanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powy|szych materiaBw na stronie internetowej Kuratorium O[wiaty w Poznaniu. (Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z pzn. zmianami).   Kuratorium O[wiaty w Poznaniu ul. Ko[ciuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41726 61-716 PoznaD kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23169 P9R9d9f9p9r999999:~::;;X;Z;;;<<<<8=:===== >}m\mOm\m\mOm\m\m\mhQ5CJOJQJ\!hQhQ5CJOJQJ\o(hQhQ5CJOJQJ\hYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm5OJQJ\^JaJh/ShYMm5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\hYMmhYMm5CJOJQJ\h@_h@_5CJOJQJ\!h@_h@_5CJOJQJ\o(999~::;Z;\;;`<<<<(===b> $IfgdQ^bkdB$$IfF$&  0&644 Fa* >">*>,>p>r>x>z>>>>>X@~@@@AAAA AA2A0B2B>B@BDBFBLBѢzhV"h/ShYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm5OJQJ\^JaJh/ShYMm5OJQJ\^JhYMm5CJOJQJ\hYMm5OJQJ\hYMmh>h>5CJOJQJ\hQCJOJQJ\h>hQ5CJOJQJ\hYMm5CJOJQJ\hQhQ5CJOJQJ\!hQhQ5CJOJQJ\o(b>>>*??@@AAAAA A0B2B$^a$^bkd$$IfF$&  0&644 Fa*$If $IfgdQLBNBdBfBBBBBBBB C\C^CbCdCfCCCCCCCCDDDD&D*DDDJDND`DbD~k~~~\~~~\h/S6OJQJ]^JaJ%h/Sh/S56OJQJ]^JaJ"h/Sh/S6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm6OJQJ]^JaJ"h/ShYMm5OJQJ\^JaJhYMm5CJOJQJ\hYMmhYMm5CJOJQJ\!hQhQ5CJOJQJ\o(hQhQ5CJOJQJ\hQ5CJOJQJ\"2BB`CbCdCfChDjDrEtE}^$^a$bkd\$$IfF$&  0&644 Fa*$If $IfgdQ bDfDhDjDlDDDnEpErEtEvE0GGGHHHHHHHHH*Iʴʧ~pe]Y]Y]Y]YG#hYMmB*CJOJQJ^JaJph33h jh UhYMm6OJQJ]hYMmB*CJOJQJphhYMmB*CJOJQJphhYMmCJOJQJhYMmh$5CJOJQJ\hYMm5CJOJQJ\"hyh$0J5CJOJQJ\hX)jhX)UhYMmCJOJQJ^JaJ h/ShYMmCJOJQJ^JaJh/ShYMmOJQJ^JaJtEvEGHHHHHHHHH*I,I$a$$xa$$a$$^a$bkd$$IfF$&  0&644 Fa *I,I.I JJJJøhYMm6OJQJ]h hYMm#hYMmB*CJOJQJ^JaJph33hYMmB*CJOJQJ^Jph33#hYMmB*CJOJQJ^JaJph33,II JJJJJ$a$ \ z+p ,p -p .p 1h/R 4 5 6 7 :pX). A!"#$% $$If*!vh5,5#v,#v:V F 0&6,5,5/ 4 Fa*p yt/S$$If*!vh5,5#v,#v:V F 0&6,5,5/ 4 Fa*p yt/S$$If*!vh5,5#v,#v:V F 0&6,5,5/ 4 Fa*p yt/S$$If*!vh5,5#v,#v:V F4a 0&6,5,5/ 4 Fa*f4p yt/S$$If*!vh5&#v&:V F0&65&/ 4 Fa*$$If*!vh5&#v&:V F0&65&/ 4 Fa*$$If*!vh5&#v&:V F0&65&/ 4 Fa*$$If!vh5&#v&:V F0&65&/ 4 Fa^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D X)NormalnyCJ_HaJmHsHtHd@d X) NagBwek 2 $@&a$)56B* CJ OJQJ\]^JaJphVV X) NagBwek 4$@&5B*OJQJ\^JaJphZZ X) NagBwek 5$@&#5B*CJOJQJ\^JaJphJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy L>@L X)TytuBa$!56B*CJ OJQJ\]ph3f:J@: X)PodtytuB5OJQJ\VB@V X)Tekst podstawowy6CJOJQJ]^JaJhC@"h X)Tekst podstawowy wcity^B*CJOJQJ^Jph828 X)NagBwek p#4 @B4 X)Stopka p#8U@Q8 _m0 HiperBcze >*B*phBVaB $0U|yteHiperBcze >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!theme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝfvg53NjHH8PTj%.H 37$m#;+~ |LӨ/H*1)i3"+w$}*q;֗dX^I݄+xXCZmu)4 P`ex5E7'`c )UR/L Sd_@9]&fĎSbX*xj/Xڸs"Nu/ FFzѺU7q^۫ !luqy6kNٟf+ ::NbXVހ,ot6Uo@_j6|Ō h~?^B&mWVsdCdZĄꔔK].xMedC.NFb-켱K\X" T;0P's~/}tt<8eQm4r^|ٟ>FMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl ` & P9 >LBbD*IJ&(*,.f 9b>2BtE,IJ')+-/5| XXL# AA@0( B S ?_GoBack kmnpqstvw j A /%+2"Z.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L. LL^L`5CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.2%+A .'& nrnoH'X)vL1yDOR/S:@_j!aYMm@Pnyt>n @_$_m>@Qzkm@ <@ `````6UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriCzcionka tekstu podstawowegoTimes New Roman7.K@CandaraA$BCambria Math"6%'6%'n % %!0aa>HX $P/S2!xx&WydziaB KsztaBcenia PonadgimnazjalnegoZESPA SZKA CHEAMCE  Oh+'0`x  ( 4@HPX(Wydzia Ksztacenia Ponadgimnazjalnego Normal.dotmZESPӣ SZKӣ CHEMCE2Microsoft Office Word@F#@lt@y@y՜.+,D՜.+,H hp  Kuratorium Owiaty w Poznaniu% a Tytud 8@ _PID_HLINKSA n;;http://szkolachelmce.pl/szch/index.php?action=main&page=90qmailto:szkola.chelmce@op.pl !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry FqyaData 11Table9&WordDocument|`SummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika