ࡱ> WYV@bjbj$$vRF|F|  8CDL "("""""""q$#'"9"A"R""VZ @!>ki( !W"0" x'('!'!"""' + :Formularz zgBoszeniowy PrzykBady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy si do[wiadczeniami TytuB/nazwa projektu/przedsiwziciaGALERIA SZKOLNA Wdrujc ulicami Kalisza Nazwa szkoBy/placwki SzkoBa Podstawowa w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Adres szkoBy/placwki 1. miasto, gmina, powiat, ulica, 2. telefon, 3. e-mail, 4. strona internetowa. CheBmce 3, 62-860 Opatwek, powiat kaliski 62 761 27 24 HYPERLINK "mailto:szkola.chelmce@op.pl" szkola.chelmce@op.pl www.szkolachelmce.plAutor projektu/przedsiwzicia (imi, nazwisko, stanowisko)Damiana Rutkowska nauczyciel jzyka polskiego i plastyki 1.Opis dobrej praktyki (np. opis przesBanek, ktre zainspirowaBy do realizacji projektu, innowacyjno[/oryginalno[ pomysBu, skuteczno[ zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). Od wielu lat jako nauczyciel jzyka polskiego i plastyki staram si Bczy wiedz z tych przedmiotw, aby nie tylko uatrakcyjni prowadzone przeze mnie lekcje, ale rwnie| pobudzi uczniw do dziaBania twrczego, rozbudzi w nich potrzeb poznawania historii swojej najbli|szej okolicy, miasta, regionu. Planujc tak form zaj, realizuj te| zasad: Cudze chwalicie, swego nie znacie . Nasza szkoBa jest poBo|ona zaledwie kilka kilometrw od jednego z najstarszych i najpikniejszych miast Polski Kalisza. Miasto to jest zatem dla moich uczniw prawdziw kopalni zabytkw i ich ciekawej historii. Jesieni wsplnie z uczniami klasy I gimnazjum zaopatrzonymi w aparaty fotograficzne, dyktafony, szkicowniki udajemy si na piesz wycieczk uliczkami Kalisza. Ka|dego roku ustalamy gBwny cel wdrwki. W tym roku byBa to architektura sakralna Kalisza. Podczas wdrwki zadaniem uczniw jest zebranie jak najwikszej ilo[ci materiaBw w postaci zdj, wBasnorcznych szkicw, nagraD rozmw z przewodnikami, opiekunami zwiedzanych obiektw czy te| przypadkowymi przechodniami. Po powrocie z wycieczki uczniowie otrzymuj dodatkowy czas (tydzieD) na uporzdkowanie zebranych materiaBw, przygotowanie ciekawej prezentacji w dowolnie wybranej formie (plakat, wystawa fotografii, prezentacja multimedialna, itp.) i zaprezentowanie jej w Szkolnej Galerii. W tegorocznej prezentacji wyr|niBy si prace uczniw wzbogacone wBasnymi szkicami bryB zwiedzanych ko[cioBw, ich wntrz, sklepieD. Podczas realizacji tych projektw wa|ne jest nie tylko wykorzystanie zdobytej wiedzy, ale rwnie| poszerzenie jej o ciekawostki, dodatkowe informacje nie.z " V X Z < N P ȾzkZOHO h@jh@jjh@jh@jU! *h@jh@j5CJOJQJ\h}=6CJOJQJ]^J *hD5CJOJQJ\h}=5OJQJ\^Jh}=5CJOJQJ\ *h}=5CJOJQJ\ *hn5CJOJQJ\h}=OJQJ^J h}=CJh}=6CJOJQJ]h}=OJQJh}=6OJQJ]!h}=6B* OJQJ]^Jph.x " X Z \ o}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p $If$If < 4 N {{{{{{{rrrr $Ifgd@j$If}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p 8 < t v ̻o]G5## *hx-5CJOJQJ\mHsH# *hn5CJOJQJ\mHsH+h}=6CJOJQJ\]^JaJmHsH#h}=6CJOJQJ\]^JaJh}=B*OJQJ^JaJph%h}=5B*OJQJ\^JaJphh}=5CJOJQJ\ *h}=5CJOJQJ\ *h@j5CJOJQJ\! *h@jh@j5CJOJQJ\6j *h@jh@j5>*B*CJOJQJU\ph- *h@jh@j5>*B*CJOJQJ\ph < v {{{$If}kd$$IfF0$,     0&64 Fa*p  ( * 4~qbqSF8hfhCJOJQJ\h}=5CJOJQJ\h}=5CJOJQJ\^Jh}=6CJOJQJ]^Jh}=6OJQJ]^Jh}=OJQJ^Jh}=5OJQJ\^J h}=5CJOJQJ\mHsH h}=5CJOJQJ\mHsH# *h}=5CJOJQJ\mHsH# *h#@X5CJOJQJ\mHsH# *hn5CJOJQJ\mHsH# *hr5CJOJQJ\mHsH z/|zqk_ $$Ifa$gdG&p^$^a$kdR$$IfF4a0$,     0&64 Fa*f4p 4R`nptvj|~* 2:JLͷ񬞐žzzozzddzdhpCJOJQJ\hwNCJOJQJ\hahCJOJQJ\hrCJOJQJ\hfhVCJOJQJ\hfhx-CJOJQJ\hCJOJQJ\h 'CJOJQJ\hG&pCJOJQJ\h^/ CJOJQJ\hXoCJOJQJ\hfhCJOJQJ\hfhuCJOJQJ\".\..x/|/~///*0,0.0z00000:1t1x1z112B2J2ƹrg\g\g\\QFhc?CJOJQJ\hQ_CJOJQJ\hh}ZCJOJQJ\hDeCJOJQJ\h}=6OJQJ]^JaJh}=6OJQJ]^JaJh}=5OJQJ\^JaJh}=5OJQJ\^Jh}=5CJOJQJ\h}=5CJOJQJ\h5CJOJQJ\hHCJOJQJ\UhwNCJOJQJ\h$:CJOJQJ\hCJOJQJ\pochodzce z przewodnikw czy te| informatorw. PrzyszBoroczne zajcia planuj zatytuBowa Ocali od zapomnienia . Celem naszej wdrwki bd zapomniane i niszczejce ju| zabytki miasta. 2. Rezultaty/korzy[ci projektu (efekty, ktre powstaBy w wyniku realizacji projektu). Realizowanie tego typu zaj sprawia, |e uczniowie nie tylko poszerzaj swoj wiedz, ale rwnie| wzbogacaj swj wszechstronny rozwj osobowo[ci. Poprzez ksztaBcce i wychowawcze warto[ci dziaBaD plastycznych, fotograficznych rozwijaj swoj wra|liwo[ estetyczn. Zajcia te wzbogacaj ich rozwj, sBu| rozwijaniu ciekawo[ci poznawczej oraz prowadz do poszukiwania twrczych rozwizaD i odkrywania swoich uzdolnieD. Wzmacnia si rwnie| ich motywacja do zajmowania si dziaBalno[ci artystyczn. Przygotowujc wsplne projekty ucz si wspBpracowa w grupie, podziaBu pracy i brania odpowiedzialno[ci za wykonane dzieBo. Dodatkowym rezultatem tych zaj jest to, i| uczniowie staj si wra|liwsi na niszczejce zabytki. Chtniej bior udziaB w konkursach plastycznych po[wiconym tym zagadnieniom, np. Mosty sztuki , Pejza|e Polski . Zdobyt wiedz wykorzystuj rwnie| podczas realizacji projektw gimnazjalnych. 3. Rady i wskazwki dotyczce np. finansowania, stosowania rozwizaD technologicznych, organizacyjnych, wspBpracy z instytucjami iorganizacjami. Wycieczki do Kalisza nie wymagaj specjalnych nakBadw finansowych. Rodzice finansuj uczniom jedynie bilet autobusowy. Planujc zwiedzanie wybranych obiektw, staram si uwzgldni dni, w ktrych wstp jest wolny od opBat. 4. ZaBczniki: (opis zaBcznikw i link do strony z materiaBami uzupeBniajcymi, np.prezentacjami multimedialnymi, zdjciami& ). HYPERLINK "http://www.szkolachelmce.pl" www.szkolachelmce.plO[wiadczam, |e zgadzam si na przetwarzanie informacji zawartych w powy|szym formularzu oraz materiaBw dodatkowych (zaBcznikw) w celach promocyjnych zwizanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powy|szych materiaBw na stronie internetowej Kuratorium O[wiaty w Poznaniu. (Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z pzn. zmianami).   Kuratorium O[wiaty w Poznaniu ul. Ko[ciuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41726 61-716 PoznaD kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23169 z/|/~/*0,0.077 $$Ifa$gdc?$If^[kd"$$IfF$&  0&64 Fa*J2283\3:4v465b5j5x55555`667777778888Ƚ鲧ufWIh;_qh;_qCJOJQJ\h}=6OJQJ]^JaJh}=5OJQJ\^JaJh}=5OJQJ\^Jh}=5CJOJQJ\h}=5OJQJ\h}=5CJOJQJ\h 'CJOJQJ\hQ_CJOJQJ\h,CJOJQJ\h $CJOJQJ\h5CJOJQJ\hh}ZCJOJQJ\hc?CJOJQJ\hDeCJOJQJ\777788r:t:$If$^a$^[kd$$IfF$&  0&64 Fa*899p:r:v:x::::t;x;z;|;~;;;;;<ykZMZ;Z"hChr0J5CJOJQJ\hr5CJOJQJ\!jhr5CJOJQJU\h}=CJOJQJ^JaJh}=CJOJQJ^JaJh}=OJQJ^JaJh}=56OJQJ]^JaJh}=6OJQJ]^JaJh}=5OJQJ\^JaJh}=5CJOJQJ\h}=5CJOJQJ\h;_qh}=CJOJQJ\h 'CJOJQJ\h;_qCJOJQJ\t:v:x:z;|;; $Ifgd5^$^a$[kdH$$IfF$&  0&64 Fa*;<*>`?d?f?j?l?p?r?v?x???$@} \ $a$$xa$$a$$^a$[kd$$IfF$&  0&64 Fa<=(>*>`?b?f?h?l?n?r?t?x????@@@@ñh}=h}=B*CJOJQJ^Jph33#h}=B*CJOJQJ^JaJph33#h}=B*CJOJQJ^JaJph33h<jh<Uh}=6OJQJ]h}=B*CJOJQJphh}=B*CJOJQJphh}=CJOJQJ$@@@@@@$a$ \ t+p ,p -p .p 1h/R . A!"#$% 4 5 6 7 $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F 0&6,5,5/ 44 Fa*p $$If*!vh#v,#v:V F4a 0&6,5,5/ 44 Fa*f4p $$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If*!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa*$$If!vh#v&:V F0&65&/ 44 Fa^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHf@f NagBwek 2$$@&a$)56B* CJ OJQJ\]^JaJphV@V NagBwek 4$@&5B*OJQJ\^JaJphZ@Z NagBwek 5$@&#5B*CJOJQJ\^JaJphJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy N>@N TytuB$a$!56B*CJ OJQJ\]ph3f:J@: PodtytuB5OJQJ\VB@V Tekst podstawowy6CJOJQJ]^JaJlC@"l Tekst podstawowy wcity ^B*CJOJQJ^Jph828 NagBwek p#4 @B4 Stopka p#8U`Q8 /s0 HiperBcze >*B*phP@bP ;_q0Tekst przypisu dolnegoCJaJNqN ;_q0Tekst przypisu dolnego ZnakP&`P ;_q0OdwoBanie przypisu dolnegoH*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl 7R 4J28<@"$' z/7t:;$@@!#%&(7XX8@0( B S ?aj58;ufh58A /%+2"Z.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.LL^L`CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L. LL^L`5CJo(.^`.L^`L.^`. ^ `.\ L\ ^\ `L.,,^,`.^`.L^`L.2%+A .'& nrn/.eA^/ /s=%*,x-5e7 ;c?wNUV#@Xh}Z?d\bah@jnG&p;_q '}=Q_fV$:Xo $uDeXjj-/rHODp<2m@4 7pp pp.UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriCzcionka tekstu podstawowegoTimes New Roman7.K@CandaraA$BCambria Math"s5%G5%Gn " "!20 3QHX $Pn2!xx Formularz zgBoszeniowy&WydziaB KsztaBcenia PonadgimnazjalnegoAUKI  Oh+'0 , L X d p|Formularz zgoszeniowy(Wydzia Ksztacenia PonadgimnazjalnegoNormalUKI9Microsoft Office Word@@lt@*di@}ki՜.+,D՜.+,` hp  Kuratorium Owiaty w Poznaniu" Formularz zgoszeniowy Tytu( 8@ _PID_HLINKSA http://www.szkolachelmce.pl/qmailto:szkola.chelmce@op.pl !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXRoot Entry FP~kiZData *1Table2'WordDocumentvRSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika