ࡱ> ]_\Jbjbj$$.`F|F|r ( ( vvvvv$P*$z"Qvvv :vv3[>YoK 0PS""["v[$P"( <: Karta zgBoszenia innowacji pedagogicznej Podstawa prawna Ustawa z 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zpzn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. wsprawie warunkw prowadzenia dziaBalno[ci innowacyjnej i eksperymentalnej przezpubliczne szkoBy iplacwki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z pz. zm.) Nazwa szkoBy/placwki (je|eli szkoBa funkcjonuje wZespole prosz poda nazw ZespoBu i nazw szkoBy) SzkoBa Podstawowa w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Adres szkoBy/placwkiCheBmce 3, 62-860 Opatwek Typ szkoBySzkoBa Podstawowa w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Telefon62 7612724Strona internetowa szkoBy/link do innowacjihttp://szkolachelmce.pl/szch/innowacje REGON00117361300000 GminaOpatwek PowiatKaliskiImi i nazwisko dyrektora szkoBy/placwki Tomasz Mikucki TytuB innowacji  Bawic si w teatr, uczymy si jzyka angielskiego Rodzaj innowacji (programowa, metodyczna, organizacyjna) 1 pkt 1metodyczno - organizacyjna Autorzy innowacji Joanna Ko[ciaDska Pisemna zgoda autorw na prowadzenie innowacji (zaBcznik nr 1) 4 ust. 2 pkt 3 Zgoda z dnia 11. 04.2014r. Realizatorzy innowacji (imi i nazwisko nauczyciela) Joanna Ko[ciaDskaZgoda nauczycieli uczestniczcych winnowacji (zaBcznik nr2) 4 ust.2 pkt1Zgoda z dnia 11. 04.2014r.Etap edukacyjny: - P- przedszkole i oddziaBy przedszkolne w szkoBach; - etap I-edukacja wczesnoszkolna; - etap II - klasy IV-VI szkoBy podstawowej; - etap III gimnazjum; - etap IV szkoBy ponadgimnazjalne; z inneetap I-edukacja wczesnoszkolnaOddziaB/oddziaBy, grupa/grupy objte innowacjkl. II-III SzkoBy Podstawowej Forma zaj innowacyjnych (obowiX\~B  J r r DRr ,.LPDX½𘓊wwh#/CJ\aJh#/PJnH tH h#/5CJaJ h#/]h#/6CJ]aJh#/CJaJh#/5CJaJh#/6CJaJ h#/5h#/5CJ\aJh#/B*ph h#/\h#/5>*CJ\ h#/5>* h#/>*h#/h#/CJOJQJaJ.Z\~B  J p $If$ & F hh^h`a$$a$/$$d%d&d'd-DM NOPQa$$a$ p r t zzz$If~kd$$If0 %  044 Fap p zzz$If~kd$$If0 %  044 Fap p r t zzz$If~kdZ$$If0 %  044 Fap B~xx$Ifkd$$If0 %  044 Fap BDFRp~xxx$Ifkd$$If0 %  044 Fap prt~xxx$Ifkdi$$IfY0 %  044 Fap zzz$If~kd$$If0 %  044 Fap  *zzz$If~kd$$If0 %  044 Fap *,.NPTzzzqqz $$Ifa$$If~kdt$$If0 %  044 Fap X~xx$Ifkd!$$If0 %  044 Fap ~xxnxx h$If^h$Ifkd$$Ifn0 %  044 Fap <@`b.0RV$(L ~>0>B>D>d>>>>>>>????????ɸҨ꣚Ҙ h#/5\ h#/6]Uh#/CJ]aJ h#/]h#/6CJ\aJ h#/6hg@6CJaJh#/CJaJh#/CJ\aJh#/6CJaJh#/56CJaJh#/ h#/5h#/6CJ]aJ h#/\6b~xxxx$Ifkd$$If0 %  044 Fap *,.0T~xxxxnx h$If^h$Ifkd4$$If0 %  044 Fap TV&~xx$Ifkd$$If0 %  044 Fap &(LR~xxxxxxx$Ifkd $$If0 %  044 Fap ~~xxx$IfkdG $$IfQ 0 %  044 Fap D>b>zzz$If~kd $$If0 %  044 Fap zkowe/ nieobowizkowe) 2 ust. 1nieobowizkowe Finansowanie nie dotyczy Opinia rady szkoBy/placwki lub rady pedagogicznej wprzypadku braku rady szkoBy zgodnie z ustaw osystemie o[wiaty, rady pedagogicznej (zaBcznik nr 3) 4 ust. 3 Opinia Rady Pedagogicznej ZespoBu SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach nr 16/2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku. Opinie nieobowizkowe (zaBcznik nr 4) 4 ust. 3 nie dotyczy UchwaBa rady pedagogicznej (zaBcznik nr 5) 4 ust. 3 UchwaBa RP ZespoBu SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Nr 18/2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej Bawic si w teatr, uczymy si jzyka angielskiego Cel oglny innowacji - ksztaBtowanie u dzieci motywacji i pozytywnego stosunku do nauki jzyka angielskiego poprzez zabaw w teatr, - rozwijanie czterech podstawowych kompetencji jzykowych: sBuchania i czytania oraz mwienia i pisania, - wzbogacanie i utrwalanie sBownictwa i struktur gramatycznych, - promowanie uczniw uzdolnionych, - rozwijanie talentw i zainteresowaD. Opis zasad innowacji* (zaBcznik nr 6) 4 ust. 3 ZaBcznik nr 6 Planowany termin realizacji01.06.2014 30.06.2015 Niniejszym o[wiadczam, |e zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pz. zm.) wyra|am zgod na przetwarzanie ww. danych przez Kuratorium O[wiaty w Poznaniu, w zakresie objtym procedur innowacji. Uwaga: Przed ponownym wdro|eniem innowacji wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadno[ci kontynuacji. Podpis dyrektora szkoBy b>d>f>>>>zzzz$If~kd $$If0 %  044 Fap >>?????@@zzzzzzz$If~kdR $$If0 %  044 Fap ?@@@@@@A6ALANARAjAnAAAAAAB\B^BdBjB~BBBBCCCCCxF|FFFFźΘzߘth_h#/CJ\aJh#/56CJ\aJ h#/^Jh#/6PJnH tH h#/6\hUhg@h#/ h#/6 h#/CJ\h#/56CJ\aJh#/56CJ\h#/5CJ\aJh#/CJ]aJh#/CJ\aJh#/CJaJ h#/5h#/6CJaJ h#/] hg@6] h#/6]%@@@ANAPAjAlA~xxxxxx$Ifkd $$If&0 %  044 Fap lAnAAAACCttnen $IfgdU$If $d$Ifa$~kd $$If0 %  044 Fap CCCCCDdEE*FxFzFzzzqqqqqz $$Ifa$$If~kd]$$If0 %  044 Fap zF|FFFFG G~xxjjx"$If^"`$Ifkd $$If0 %  044 Fap FFFFG GBGDGtGxGIIIJJJJĻ͓ hUh#/CJOJPJQJ^J h#/5\!h#/6CJOJPJQJ^JaJh#/CJOJPJQJ^JaJh#/CJ\aJh#/5CJaJh#/6CJaJ h#/5h#/CJOJPJQJ^JaJ h#/PJh#/h#/6CJ]aJ G GDGtGvG~xrx$If$Ifkd$$If0 %  044 Fap vGxGzGIJJJ~||rm` ^`gdUgdU |^`|kdl$$If0 %  044 Fap ,1h. A!"#$o% $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V Y 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V n 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V Q 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V & 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V 05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V  05 5 4 Fp ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtH: : NagBwek 1$@&CJf`f NagBwek 2XD<YD$@& CJOJQJ^JaJ56\]T`T NagBwek 4XD<YD$@&CJaJ5\JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy L/L Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ@U @ HiperBcze>*B*^J`JphHZ`H ZwykBy tekstCJOJQJ^JaJ8 "8 NagBwek p#B 2B Tekst dymkaCJOJQJaJPB`BP Tekst podstawowydha$$CJaJZC`RZ Tekst podstawowy wcityxYD^jR bj Tekst podstawowy wcity 2dha$$h`hCJaJ4 `r4 Stopka p#PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] r `?FJ (-p p Bp*T&b>>@lACzF GvGJ &')*+,./^S s>@0( B S ?AJ4 8 W Z t :x#[,p+p"Q u Y Z q t ^`B*`JphCJOJQJo(aJ^`OJQJo(^Jo ^`OJQJo( y y ^y `OJQJo(II^I`OJQJo(^Jo ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJo(^Jo ^`OJQJo(g@U#/r t @Y Y PY Y Lr >Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriG= jMS Mincho-3 fg5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math Ahr%gr%g !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0l l 3)?'*2!xxNormalKURATORIUM OZWIATY W POZNANIUSekr_333ZESPA SZKA CHEAMCE Oh+'0p  , 8 DPX`h KURATORIUM OWIATY W POZNANIU Sekr_333NormalZESPӣ SZKӣ CHEMCE2Microsoft Office Word@G@?q|@HhYo@HhYo ՜.+,D՜.+,X  :l KURATORIUM OWIATY W POZNANIU Tytu` ?GKSOProductBuildVer1033-9.1.0.4058 !"#$%&'()*+,-./023456789;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^Root Entry FPYo`Data 11Table:"WordDocument.`SummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika