ࡱ> hjgXbjbj$$.jF|F|f jjjjj~~~~4~(*aaaI'K'K'K'K'K'K'$<*,o']jaaaaao'jj'a:jjI'aI'%h&PtZo~!&5''0(1&z-z- &z-j&@aaaaaaao'o'aaa(aaaaz-aaaaaaaaa 0: Karta zgBoszenia innowacji pedagogicznej Podstawa prawna Ustawa z 7 wrze[nia 1991 r. o systemie o[wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zpzn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. wsprawie warunkw prowadzenia dziaBalno[ci innowacyjnej i eksperymentalnej przezpubliczne szkoBy iplacwki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z pz. zm.) Nazwa szkoBy/placwki (je|eli szkoBa funkcjonuje wZespole prosz poda nazw ZespoBu i nazw szkoBy) ZespB SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Adres szkoBy/placwkiCheBmce 3, 62-860 Opatwek Typ szkoBySzkoBa Podstawowa i Gimnazjum w Zespole SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Telefon62 7612724Strona internetowa szkoBy/link do innowacjihttp://szkolachelmce.pl/szch/innowacje REGON00117361300000 GminaOPATWEK PowiatKALISKIImi i nazwisko dyrektora szkoBy/placwki Tomasz Mikucki TytuB innowacji English speaking countries - Elementy wiedzy o krajach anglojzycznych uczymy si od siebie nawzajem Rodzaj innowacji (programowa, metodyczna, organizacyjna) 1 pkt 1programowa, metodyczna Autorzy innowacji Anna Kornacka-Paszek Pisemna zgoda autorw na prowadzenie innowacji (zaBcznik nr 1) 4 ust. 2 pkt 3 Zgoda z dnia 11. 04.2014r. Realizatorzy innowacji (imi i nazwisko nauczyciela) Anna Kornacka-Paszek, Karolina Gramza, Iwona Frtczak, Violetta WikaryjczykZgoda nauczycieli uczestniczcych winnowacji (zaBcznik nr2) 4 ust.2 pkt1 Zgoda z dnia 11.04.2014 roku.Etap edukacyjny: - P- przedszkole i oddziaBy przedszkolne w szkoBach; - etap I-edukacja wczesnoszkolna; - etap II - klasy IV-VI szkoBy podstawowej; - etap III gimnazjum; - etap IV szkoBy ponadgimnazjalne; z inneEtap I-edukacja wczesnoszkolna, Etap III gimnazjumOddziaB/oddziaBy, grupa/grupy objte innowacjkl. I-III SzkoBy Podstawowej, kl. I GimnazjumForma zaj innowacyjnych (obowizkowe/ nieobowizkowe) 2 ust. 1Nieobowizkowe Finansowanie Nie dotyczy Opinia rady szkoBy/placwki lub rady pedagogicznej wprzypadku braku rady szkoBy zgodnie z ustaw osystemie o[wiaty, rady pedagogicznej (zaBcznik nr 3) 4 ust. 3 Opinia Rady Pedagogicznej Nr 17/2013/2014 ZespoBu SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach z dnia 11 kwietnia 2014 rX\~B  J D F H v \ ^ ` r .02@\^`n~hAhH]h$6CJ]aJ hAh$ hAhHh$CJaJh$5CJaJh$6CJaJ h$5h$5CJ\aJh$B*ph h$\h$5>*CJ\ h$5>* h$>*h$h$5CJ\3Z\~B  J F $If$ & F hh^h`a$$a$/$$d%d&d'd-DM NOPQa$ $ p#a$ F H J v |vvv$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ^ |vvv$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ^ ` b r |vvv$Ifkdz$$IfF0 %  0>&64 Fap 0ztt$Ifkd7$$IfF0 %  0>&64 Fap 024@^zttt$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ^`bnzttt$Ifkd$$IfFY0 %  0>&64 Fap |vvv$Ifkdz$$IfF0 %  0>&64 Fap |vvv$Ifkd7$$IfF0 %  0>&64 Fap :>4*,.0 @Ļ໫ܘ~mdhHCJ\aJ hah$6B*CJaJphhf}6CJaJh$CJaJh$6CJaJh$56CJaJhAh$\hAhH\hAhH]h$CJ\aJh$6CJ]aJhAhHPJnH tH h$ h$5h$5CJaJh$5CJ\hAh$]'<>|vvvmv $IfgdM$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ztt$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ,.zttjat $IfgdA h$If^h$Ifkdr$$IfFn0 %  0>&64 Fap .0zttttt$Ifkd3$$IfF0 %  0>&64 Fap |~zttttjtttt h$If^h$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap ztttk $Ifgda$Ifkd $$IfF0 %  0>&64 Fap x .*,.\npƻ򠙠~rߧ~g\ha6CJ]aJh$6CJ]aJhHhHCJ]aJhAh$]hAhH]hH6CJ]aJ hAh$ hAhHh$6CJaJha6CJ\aJhf}6CJ\aJh$6CJ\aJh$CJ\aJ h$6h$CJaJh$56CJaJ h$5h$5CJ\$ .4d,ztttttttt$Ifkdv $$IfF0 %  0>&64 Fap ,.zttt$Ifkd7 $$IfFQ 0 %  0>&64 Fap p|vvv$Ifkd $$IfF0 %  0>&64 Fap |vvvv$Ifkd $$IfF0 %  0>&64 Fap 0"$0VvJJ J JJJ&64 Fap oku. Opinie nieobowizkowe (zaBcznik nr 4) 4 ust. 3 Nie dotyczy UchwaBa rady pedagogicznej (zaBcznik nr 5) 4 ust. 3 UchwaBa RP ZespoBu SzkB im. Jana PawBa II w CheBmcach Nr 19/2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej English speaking countries - Elementy wiedzy o krajach anglojzycznych uczymy si od siebie nawzajem Cel oglny innowacji - Rozwijanie kompetencji jzykowych. - Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia si jzyka angielskiego (Uczenie si od siebie nawzajem). - Poszerzanie sBownictwa poprzez r|norodne formy obcowania z jzykiem obcym. - Rozwijanie umiejtno[ci sBuchania poprzez ogldanie materiaBw anglojzycznych. - Rozwijanie umiejtno[ci tworzenia prezentacji multimedialnych. - Przygotowanie uczniw do samodzielno[ci w zdobywaniu wiedzy, zwBaszcza rozwijanie umiejtno[ci samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji (np. wykorzystanie sBownikw, Internetu). - KsztaBtowanie postawy otwarto[ci wobec cudzoziemcw oraz postawy ciekawo[ci [wiata. - Zwikszanie motywacji uczniw do nauki jzyka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatno[ci w codziennych sytuacjach. - Rozwijanie u uczniw poczucia wBasnej warto[ci oraz wiary we wBasne mo|liwo[ci. - Rozwijanie umiejtno[ci prezentacji przed publiczno[ci.Opis zasad innowacji* (zaBcznik nr 6) 4 ust. 3 ZaBcznik nr 6 Planowany termin realizacji01.06.2014 01.06.2015 Niniejszym o[wiadczam, |e zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pz. zm.) wyra|am zgod na przetwarzanie ww. danych przez Kuratorium O[wiaty w Poznaniu, w zakresie objtym procedur innowacji. Uwaga: Przed ponownym wdro|eniem innowacji wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadno[ci kontynuacji. Podpis dyrektora szkoBy JJJ&64 Fap JJJKKMM|ppjaX $Ifgd $IfgdM$If $d$Ifa$kd$$IfF0 %  0>&64 Fap JJJKK,KKKKKKK>LMMM@MBM^T`TbTTTTTTѿѵ~yqh~\SHDh$h$6CJ]aJh$CJ\aJh$56CJ\aJh$5CJ\hAh\ h$6 h$5 h$CJhh$CJ]aJhf}h6PJnH tH hf}h$6\hf}h6hf}h6]hf}hM6hf}hH6]hf}h$6h$CJ\aJ h$CJ\h$56CJ\aJh$56CJ\MMM@MBMM\NNO$PQNRDS|vvvmmmmmmmm $Ifgd$Ifkd$$IfF0 %  0>&64 Fap DSS`TbTTTTTqkk]k"$If^"`$Ifkdj$$IfF0 %  0>&64 Fap $IfgdTTTTT$U&U.U0UTUVUXUZUWWWXXXXXXƽ˃rkkc]OFh$5CJ\h$CJOJPJQJ^J h$PJh$CJPJ h$5\!h$6CJOJPJQJ^JaJh$CJOJPJQJ^JaJh$CJ\aJhAh$5CJaJha5CJaJhAhA5CJaJh$6CJaJ h$5h$5CJ\h$6CJ]aJhah$6OJPJQJ^Jhaha6OJPJQJ^JTT&UVUXUztnt$If$Ifkd+$$IfF0 %  0>&64 Fap XUZU\UWXXXXXXzxxnxh___$h]ha$` |^`|kd$$IfF0 %  0>&64 Fap ,1h. A!"#$% $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V FY 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V Fn 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V FQ 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F& 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp $$If!vh5 5 #v #v :V F 0>&65 5 44 Fp ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtH:: NagBwek 1$@&CJ^@^ NagBwek 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJL@L NagBwek 4$<@&5CJ\aJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy 8@8 NagBwek p#4 @4 Stopka p#<U < HiperBcze>*B*^JphPB@"P Tekst podstawowy$dha$CJaJjR2j Tekst podstawowy wcity 2$hdh`ha$CJaJHZ@BH ZwykBy tekstCJOJQJ^JaJVC@RV Tekst podstawowy wcityx^NbN Tekst dymkaCJOJQJaJmHsHtHL/qL Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] fjJTX #/2F ^ 0^., JJMDSTXUX !"$-.01348@0( B S ?%)HKh.;X17BIR}U hduq ; < J f fKch'|m [l')0VYnTkZcJTh^T`56CJOJQJ^Jo(.Th^T`56CJOJQJ^Jo()Th^T`56CJOJQJ^Jo(.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.0Th^T`56789;<CJH*CJS*TXaJo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.&^`B*CJOJQJaJo(phhH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHy y ^y `OJQJo(hHII^I`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH'[l')YnT Zc"q4hVb[9x1 $5eMiaf}@,HAfh@ 0X fJUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriG= jMS Mincho-3 fg?= *Cx Courier New5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"qr%gr%g GWW!20^^ KQHX $PH2!xxKURATORIUM OZWIATY W POZNANIUSekr_333ZESPA SZKA CHEAMCE   Oh+'0t $ 0 < HT\dl KURATORIUM OWIATY W POZNANIU Sekr_333 Normal.dotmZESPӣ SZKӣ CHEMCE2Microsoft Office Word@@?q|@Zo@ZoW՜.+,0 hp| ^ KURATORIUM OWIATY W POZNANIU Tytu !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefiRoot Entry FwZokData 61Table@-WordDocument.jSummaryInformation(WDocumentSummaryInformation8_CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q Szkoła Chełmce | Pobieranie załącznika